Politika Kvaliteta

Oslonac uspeha na kome GUMAPLAST VP gradi svoj renome i ostvaruje svoju konkurentsku prednost je profesionalan i korektan odnos prema kupcima, gde su kvalitet proizvoda, kratak rok isporuke i širok asortiman proizvoda, garancija sposobnosti zadovoljenja njihovih zahteva.
GUMAPLAST VP želi da vrednosti i uverenja koje razvija: Partnerski odnos prema kupcima, odgovoran, profesionalan odnos zaposlenih prema zadacima i obavezama i cenjen imidž preduzeća u okruženju; ugradi u svojstva svih procesnih aktivnosti. Želimo da ove principe i vrednosti ostvarimo kroz implementiran, dokumentovan i održavan sistem kvaliteta i to kroz privrženost svih zaposlenih, težeći kontinualnom unapređenju sistema kvaliteta i obezbeđujući sledeće ciljeve:
• Zadovoljenje zahteva svakog kupca.
• Sa kupcima gradimo dugoročne partnerske i prijateljske odnose uz maksimalno uvažavanje njihovih zahteva.
• Racionalizacija, poboljšanje i efikasna kontrola svih baznih procesa i njihovih rezultata.
• Povećanje produktivnosti i asortimana uvođenjem novih proizvoda.
• Konstantna obuka i usavršavanje zaposlenih.
• Dobavljače biramo na osnovu njihove sposobnosti da ispune definisane kriterijume isporuke
Kontinuirana briga menadžmenta GUMAPLAST VP–a na zadovoljenju humanih i materijalnih potreba zaposlenih.
Vrhovni menadžment GUMAPLAST VP-a redovno preispituje efikasnost svog sistema upravljanja kvalitetom (QMS-a) i svojih ciljeva kvaliteta u cilju osiguranja njihove efektivnosti i stalne prilagođenosti tokovima poslovnih aktivnosti.
Radi postizanja ovih ciljeva preduzeće GUMAPLAST VP primenjuje efikasan sistem menadžmenta kvalitetom, koji zadovoljava zahteve SRPS ISO 9001:2008.